14 concrete taken van een Agile leider

14 concrete taken van een Agile leider

In onze vorige blog zijn we in gegaan op de aspecten die bij Agile leiderschap horen. We hebben gezien dat de Agile leider over ander vakmanschap moet beschikken. Maar wat doe je als manager of leider nu de teams zelfstandig en autonoom werken en veel vrijheden (lijken) te hebben. In deze blog maken we het concreter, geven wij u 14 concrete taken die u als manager helpen in de transformatie, de overgang naar een Agile organisatie.

 1. Visie en missie. Zorg er voor dat al het werk dat gedaan wordt een duidelijk doel heeft (wat wil je? voor wie wil je het? waarom wil je het?), duidelijke hypotheses, duidelijke grenzen (wat gaan we niet doen) en duidelijke meetbare metrics gebaseerd op outcome i.p.v. output (business impact i.p.v. leveringen). Zorg ervoor dat dit duidelijk is voor alle betrokkenen, team, klanten en andere stakeholders.
 2. Iteratieve en incrementele levering. Zorg ervoor dat het totale werk wordt opgesplitst in deel opleveringen i.p.v. een big bang oplevering. Probeer grote projecten zoveel mogelijk te voorkomen maar probeer waar mogelijk het op te splitsen in series van kleinere projecten.
 3. Adaptive planning. Zorg ervoor dat gemaakte plannen gedeeld worden met alle betrokkenen. Maak duidelijk dat plannen adaptief zijn en gaandeweg bijgewerkt worden. Zorg ervoor dat deadlines duidelijk worden gecommuniceerd. Prognoses worden alleen gemaakt  indien nodig en worden bijgewerkt op basis van de voortgang van het werk en de op dat moment beschikbare kennis. Zorg ervoor dat eventuele beperkingen (datum of scope) voor iedereen duidelijk zijn. Zorg ervoor dat vooruitgang wordt gemeten op basis van de werkelijke opleveringen, feedback en business impact en niet door de naleving van planningen.
 4. Feedback. Zorg voor een korte en regelmatige feedback en terugkoppeling tussen teams en klanten, bijvoorbeeld in de vorm van demo’s en gezamenlijke planningsessie’s. Zorg ervoor dat hypotheses en aannames vroegtijdig in de praktijk zijn getest om risico’s te beperken. Liever een kleine fout in het begin dan een grote fout aan het eind.
 5. Continue verbeteren en kennisdeling. Zorg ervoor dat er continue aandacht is voor leren en verbeteren. Doe dit continue en niet alleen achteraf bij een projectevaluatie of middels lessons learned. Belangrijke leermomenten moeten zowel in de teams gedeeld worden maar ook binnen de rest van de organisatie. Leer van elkaar.
 6. Focus en richting. Zorg ervoor dat medewerkers focus houden (niet gaan multitasken) en zich confirmeren aan eenzelfde lijst met prioriteiten. Voorkom het denken en werken in silos maar houd het organisatiedoel voor ogen. Zorg ervoor dat mensen de meeste outcome realiseren met de minst mogelijke inzet en output (slim werken is belangrijker dan hard werken).
 7. Wegnemen belemmeringen. Zorg ervoor dat verspillingen en belemmeringen zichtbaar zijn, geprioriteerd zijn en systematisch worden opgelost. Moedig teams aan om zoveel mogelijk hun eigen belemmeringen op te lossen. Zorg bij escalaties voor eigenaarschap van de betreffende belemmeringen.
 8. Bevoegdheden zo laag mogelijk. Zorg ervoor dat beslissingen op een precies-op-tijd manier worden genomen en door mensen die het best inzicht in de materie hebben. Leg beslissingsbevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie en zorg ervoor dat niemand (inclusief u zelf) de belemmering in de besluitvorming vormt. Beperk het aantal besluiten dat door uzelf genomen moeten worden.
 9. Visualiseer status en voortgang. Zorg ervoor transparantie in de status en de voortgang door dit voor iedereen zichtbaar te maken. Dashboards etc zorgen voor “het grote plaatje”:  iedereen weet waar we heen gaan en waarom, waar we nu staan, welke belemmeringen er zijn, etc. Hou het op een hoog niveau, laat de details aan de teams over.
 10. Flow. Zorg voor een teamflow dat zorgt voor een optimale flow van waarde leveren. Focus niet op het optimaal benutten van resources en medewerkers. Maak gebruik van systeem denken en LEAN principes op de oplevering van business waarde te stroomlijnen en te optimaliseren.
 11. Zelforganiserend en autonomie. Zorg voor autonome teams die zelfstandig kunnen werken en beslissingen nemen. Zorg ervoor dat mensen een probleem krijgen voorgeschoteld in plaats van uit te voeren taken. Maak gebruik van de collectieve kennis en vaardigheden van de organisatie in plaats van zelf “mister-know-it-all” proberen te zijn.
 12. Inschattingen.  Zorg ervoor dat inschattingen gedaan worden door het team dat het werk gaat uitvoeren, op een hoger niveau zijn en indien nodig worden aangepast en bijgesteld. Zorg ervoor dat inschattingen beschouwd worden als inschattingen en niet als beloften.
 13. Afhankelijkheden. Zorg ervoor dat team- en afdeling overstijgende afhankelijkheden inzichtelijk en goed gemanaged zijn, zodat teams niet op elkaar hoeven te wachten.
 14. Communicatie. Bevorder face-to-face communicatie en minimaliseer onnodige documentatie, emails en andere manieren die minder effectief zijn. Documentatie moet communicatie ondersteunen, niet vervangen.

 

Johan van Delden is Agile Coach bij Srum@work, de organisatie die u uitdaagt om de traditionele manier van werken en management los te laten en te vertrouwen op de kracht van zelfsturende teams. Wilt u meer weten over Agile, Agile leiderschap en of deze aanpak ook uw organisatie kan helpen, neem dan contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X